GMB Jaarverslag BioEnergie 2021

Jaarverslag GMB BioEnergie 2021 VAART IN VERNIEUWING

SAMEN OPTREKKEN BRENGT MEER Onze koers richting de toekomst kende in 2021 een aantal mooie mijlpalen: we plukten de vruchten van onze investeringen in de afgelopen jaren. Door de forse prijsstijgingen voor energie, grond- en hulpstoffen stonden de financiële resultaten echter sterk onder druk. GMB BioEnergie heeft stevige ambities op het raakvlak van slibverwerking, duurzaamheid en circulariteit. Hiervoor investeren we grondig in onder meer innovaties en in onze productielocaties; meer daarover leest u in dit jaarverslag. Dankzij deze investeringen, waarvan we er in het afgelopen jaar een aantal in gebruik namen, draaiden we in het verslagjaar een prima productie. Daarnaast kregen we echter te maken met buitensporig hoge prijzen voor energie, grond- en hulpstoffen, waardoor 2021 een financieel moeizaam jaar werd. Ook de komende jaren zullen we nog veel last ondervinden van deze hoge prijzen. De prijsontwikkelingen geven aan hoe belangrijk goede langetermijncontracten zijn; overeenkomsten die ketenpartijen het vertrouwen geven om te investeren in innovatie. Want dat toekomstbeeld is duidelijk: om de klimaatdoelen te behalen is samenwerking met alle partijen in de keten onontkoombaar. Dat kan niemand van ons alleen. Op dit vlak zijn er goede ontwikkelingen, zoals ons nieuwe 20-jarige contract met Waterschap Vallei en Veluwe. Dat omvat ook een gezamenlijk ontwikkeltraject voor duurzame innovaties. Zo zien we ook bij onze andere partners bewegingen in dit soort richtingen. Wij staan er voor open. Uw ideeën zijn welkom! Gerrit Jan van de Pol Directeur GMB BioEnergie 2 GMB BioEnergie | 2021

www.gmbbioenergie.eu 3

• Omzet 31 miljoen euro • Gematigd resultaat • Vernieuwen en verbeteren GMB BioEnergie | 2021 4

Energiemarkt drukt het resultaat 2021 was een productief jaar: alle activiteiten en vestigingen kenden een stabiele productie zonder noemenswaardige incidenten. Door de goede beheersing koersten we af op een goed resultaat. Dit werd in het laatste kwartaal fors minder door een extreme stijging van de energietarieven. De ontwikkelingen op de energiemarkt leidden ook tot stevige prijsverhogingen voor de inkoop van grond- en hulpstoffen. Al met al sloten we het jaar met een licht tegenvallend resultaat af. Goede afzet biogranulaat Er werd 90.399 ton biogranulaat afgezet: mooie cijfers. De meeste tonnen gingen voor verwerking naar AVR, RWE en Remondis. Daarnaast leverden we aan een aantal afvalenergiecentrales. Ontwatering en ammoniumsulfaat Ons ammoniumsulfaat uit Zutphen en Tiel kende een stabiele afzetmarkt: er werd in totaal 18.750 ton vermarkt via vooral loonwerkers in de regio. De ontwatering van vloeibare reststromen in Zutphen ondervond in het vierde kwartaal wat oponthoud van technische aard, maar kende over het hele jaar een degelijke productie met een goed resultaat. 2021 STANDVASTIG OP KOERS www.gmbbioenergie.eu 5

Nieuwe tunnels in gebruik Nadat we medio 2020 waren gestart met de bouw van drie nieuwe composteringstunnels, namen we deze april 2021 in gebruik. Dit verliep zonder problemen; de uitbreiding is naadloos geïntegreerd in de bestaande installatie. De locatie Zutphen heeft nu 31 tunnels. Door de extra capaciteit kunnen we onze gecontracteerde hoeveelheid slib grotendeels zelf verwerken en er is meer flexibiliteit voor onderhoud aan de bestaande installaties. Biofilters De nieuwe biofilters brachten aanvankelijk niet het verwachte rendement. Oorzaak was de onevenwichtige luchtverdeling: de lucht werd niet gelijkmatig over de volledige laag schors verdeeld en gefilterd. Nadat we de luchtverdeling hadden aangepast was dit verholpen. De filters functioneren nu volgens verwachting. Oxidatieve wasser Onze nieuwe oxidatieve wasser haalt diverse sterk geurende zwavelcomponenten uit de proceslucht. In eerste instantie stond deze wasser voor de twee biofilters. Na een paar maanden hebben we deze tussen beide biofilters gepositioneerd. Dit leverde een stabielere bedrijfsvoering op en daarnaast besparen we aanzienlijk op chemicaliënverbruik. NIEUWE SPOREN IN ZUTPHEN 6 GMB BioEnergie | 2021

Verhoging schoorsteen Ook de nieuwe schoorsteen naast het biofiltergebouw werd in gebruik genomen. Om de gefilterde proceslucht zo hoog mogelijk uit te stoten verhogen we de schoorsteen van 85 naar 125 meter. Een ingebrachte zienswijze vertraagde de procedure voor de vergunningsverlening. Pas in het najaar van 2021 ontvingen we de vergunning. Als de weersomstandigheden (meer lichturen en weinig wind) in het voorjaar van 2022 gunstiger zijn zal de verhoging van de schoorsteen plaatsvinden. Luchtkwaliteit in de hallen In vervolg op de acties van afgelopen jaren onderzocht een ventilatiespecialist mogelijke verbeteringen van de luchtkwaliteit in onze hallen. Dit verbetert immers ook het werkklimaat. Het onderzoek resulteerde in een ventilatieconcept waarmee we begin 2022 een pilot starten in de opslaghal voor ontwaterd slib. De volledige e-installatie in de fabriek kreeg de vijfjaarlijkse audit voor de NEN 3140 machinerichtlijn. Na afhandeling van de aandachtspunten verwachten we de hercertificering in 2022. • Nieuwe installaties in gebruik • Finetunen en optimaliseren • Doorgaande groei Luchtbehandeling Om de geuroverlast zover mogelijk terug te dringen namen we in 2021 nieuwe biofilters, een oxidatieve wasser en een nieuwe schoorsteen in gebruik. 2021 7 www.gmbbioenergie.eu

Onderhoud • Bij de ontwatering werden de schroeven van de decanters vervangen. • Machinepark 1 kreeg een nieuwe zeef met grotere gaatjes. Dit zorgt voor minder verstopping, dus meer continuïteit. • De lucht-/afvoerkanalen van de tunnels voor condens werden gereviseerd en in een aantal gevallen verlegd. Het gevolg: verbeterde productieomstandigheden met betere resultaten. • Rond beide machineparken werd de laatste hand gelegd aan een veilig beschermend hekwerk. Ultimo Het onderhoudsprogramma Ultimo is de afgelopen jaren succesvol ingevoerd. Eén realtime asset managementsysteem voor alle operators en technische medewerkers. In 2021 lag de nadruk vooral op het inregelen van de gebruiksvriendelijkheid en het documentenbeheer. Technische Dienst/Innovatiehal Op een braakliggend deel van onze werf bouwden we een nieuw pand voor de Technische Dienst. Het voormalige onderkomen van de TD krijgt een bestemming als innovatiehal. Onze procestechnologen kunnen hier onderzoek doen naar procesoptimalisaties of andere innovatieve oplossingen om ons proces te verbeteren. E-parkeerplaatsen Naast het nieuwe pand van de Technische Dienst legden we parkeerplaatsen aan voor onze medewerkers. Acht van deze parkeerplaatsen hebben een elektrisch laadpunt voor de auto. Vrachtwagenrotonde De verkeersbewegingen op ons terrein werden veiliger. We legden een rotonde aan voor de vrachtwagens, zodat deze niet meer hoeven te keren op de weg. Zonnepanelen In de tweede fase van ons zonne-energieproject gaan we 3.259 zonnepanelen leggen op de daken van het biofiltergebouw, het machinepark en de rijhal van park 1, het tunneldek van het oude deel van park 2 en op het dak van de nieuwe tunnels. Als voorbereiding werden in 2021 diverse dakconstructies verstevigd. Een deel van de zonnepanelen is in 2021 gelegd, het restant gebeurt in 2022. Daarnaast gaan we 912 zonnepanelen plaatsen op een groenstrook op ons terrein. Met dit project worden er in totaal 4.171 zonnepanelen geïnstalleerd met een vermogen van 1,73 megawatt piek. Alles bij elkaar liggen er straks 13.990 zonnepanelen op onze daken in Zutphen met een vermogen van 4,43 megawatt piek. GMB BioEnergie | 2021 8

www.gmbbioenergie.eu 9

Prima beheersing Waterschappen vergisten hun slib meer en meer, wat effect heeft op de afbreekbaarheid in de compostering. Vestiging Tiel heeft deze veranderende uitdaging goed onder de knie: in 2021 werd een recordhoeveelheid verwerkt van 94.749 ton slib. Uitkomst pilot Biologisch Drogen 2.0 Tiel is onze proeftuin voor Biologisch Drogen 2.0: een optimaal duurzame en circulaire slibverwerkingsmethode. Kenmerken zijn onder meer: • Productie met een ruller slib-/compostmengsel. • Tunnels vullen met transportbanden in plaats van shovels. In 2021 voerden we een pilot uit in drie tunnels en analyseerden we de effecten. Uitkomsten zijn onder meer: • Een hogere productie door een beter composteringsproces. • Aanmerkelijk minder diesel- en houtverbruik per ton ontwaterd slib. TIEL IN DE FRONTLINIE 10 GMB BioEnergie | 2021

Bij een full scale-toepassing kan dit leiden tot een productieverhoging van vijf tot tien procent. Na de succesvolle proef gaat Tiel in 2022 over tot de aanschaf van een vast tunnelvulsysteem met hallenvullers. De komende jaren wordt Biologisch Drogen 2.0 ook gefaseerd ingevoerd in Zutphen. Kleppen vervangen In het verslagjaar werden de luchtkleppen in de luchtkanalen boven de tunnels vervangen. Dit bevordert een accurate aansturing en een goede procesbeheersing. NEN 3140 Net zoals Zutphen kreeg ook Tiel de vijfjaarlijkse audit voor de NEN 3140 machinerichtlijn. Na afhandeling van de aandachtspunten verwachten we de hercertificering in 2022. • Verwerkingsrecord • Geslaagde test transportbanden • Update machineparken 2021 11

Van goed naar beter Energiefabriek Venlo, voortrekker op het gebied van thermische drukhydrolyse (TDH), draaide een stabiele productie. Onze werkzaamheden concentreerden zich voornamelijk op gepland onderhoud en verdere optimalisatie. Loon naar werken WBL beraadt zich momenteel hoe ze verder willen gaan met de installatie en de thermische drukhydrolyse. Ook het uitbesteden of het zelf bedienen van de installatie is een keuze die binnenkort gemaakt wordt. Stabiliteit zorgt voor een voorspelbare exploitatie. WBL focust zich de komende jaren op een stabiele en betrouwbare TDH-installatie. • Stabiele productie • Resultaat conform begroting • Alvast vooruitkijken IN CONTROL IN VENLO 2021 12 GMB BioEnergie | 2021

www.gmbbioenergie.eu 13

SEIN OP GROEN IN LICHTENVOORDE • Goede productie • Rode cijfers • Energietransitie Hoge energieprijzen De BIR (Biologische Industriële Reststoffenverwerking) draaide operationeel een goed jaar. We verwerkten de tonnen slib die waren voorzien. Alle stroom voor 2021 was eind 2020 verkocht tegen de energieprijzen van dat moment. De overheid vult dit aan met de SDE. Doordat in het laatste kwartaal de marktprijzen van elektriciteit fors stegen, kende RVO minder SDE toe. Wij konden onze vastgelegde verkoopprijzen echter niet verhogen. Hierdoor bleef het resultaat fors onder de prognose. Revisie motor Doordat we de geplande revisie van een gasmotor naar voren moesten halen, lag de productie een aantal weken gedeeltelijk stil. In deze periode konden we minder substraatstromen innemen en energie leveren. Dit wisten we op jaarbasis goed te compenseren. Op weg naar groen gas Voor onze productie van bio-energie hadden we tot voor kort geen vergunning nodig voor de stikstofuitstoot van onze gasmotoren. Na de rechterlijke uitspraak die in Nederland leidde tot de stikstofcrisis volgde een hertoetsing, met de uitkomst dat we nu vergunningsplichtig zijn. We willen nu overschakelen op een groengas- installatie. Zodat de stikstofuitstoot door gasmotoren verdwijnt en we ons biogas toch optimaal kunnen benutten. Voor de voeding van de groengasinstallatie willen we ons biogas opwerken tot aardgaskwaliteit. Voor een rendabele businesscase is schaalgrootte nodig. De vergunningsaanvragen voor de productie en de uitbreiding zijn eind 2021 ingediend. 2021 14 GMB BioEnergie | 2021

BIR Energieproductie per maand 2020 - 2021 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 0 2020 2021 kW/h jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Verwerking reststoffen en elektriciteitsproductie 2012 - 2021 BIR 5.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2012 2021 2014 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 0 Tonnen reststoffen Elektriciteitsproductie Tonnen kWh 10.000.000 50.000 15 www.gmbbioenergie.eu

GMB BioEnergie | 2021 16

OVER KWALITEIT, ARBO EN MILIEU Fysieke Veiligheidsdag Nadat we in 2020 door corona geen Veiligheidsdag konden organiseren, stelden we in 2021 een digitale en een fysieke variant op. We kozen voor de laatste: zaken bespreken en elkaar in de ogen kijken. Op deze Veiligheidsdag kwamen onder meer deze thema’s aan de orde: • Cultuur - veiligheidsbewustzijn, openheid, respect en gedrag. • Meldingen - de Zó Veilig app: nut en evaluatie van veiligheidsmeldingen. • Communicatie - het belang van eenduidige afspraken en instructies. • Team denken - verplaatsen in elkaars functies, belangen en prioriteiten. Veiligheid voorop Veilig en gezond werken staat op één. Hier werken we continu aan. • We ontwikkelen een dashboard met realtime data uit de Zó Veilig app. Dit geeft ons op alle kritische indicatoren een actueel beeld van de veiligheidsstatus en de verbeterpunten. • Om het inwerken en de doorontwikkeling (en daarmee ook de veiligheidsinzichten) van onze medewerkers beter te kunnen organiseren, ontwikkelt de afdeling HRM een speciaal platform. De lancering hiervan staat gepland in het voorjaar van 2022. • In Zutphen legden we een looppad aan langs en in de fabriek. Het pad scheidt de lopende mensen van rijdend vrachtverkeer en materieel. • De werkinstructies werden geoptimaliseerd: we voegden praktische ervaringskennis toe met tips en do’s en don’ts. • GMB BioEnergie werd gehercertificeerd voor VCA*. • Als waardering en stimulans voor het veilig werken reikten we weer de Veiligheidspluim uit. Ontvangers kunnen 200 euro schenken aan een goed doel naar keuze. Nul ongevallen met verzuim In 2021 waren er geen ongevallen met verzuim. Dit wil niet zeggen dat alles goed gaat: er zijn nog steeds (bijna)ongevallen zonder verzuim en andere veiligheidsmeldingen. Die benutten we om van te leren en ons verder te verbeteren. Veiligheidsladder trede 3 GMB werd gehercertificeerd voor trede 3 van de Veiligheidsladder. Op deze trede willen we eerst ‘volwassen’ worden, voordat we de stap gaan maken naar trede 4. www.gmbbioenergie.eu 17

3,6% 46 Certificeringen De certificeringen ISO 9001 en 14001 worden in cycli van drie jaar geaudit. Het eerste jaar is er een brede beoordeling; de twee jaren daarop diepgang op specifieke onderwerpen. In 2021 is de nieuwe cyclus gestart; deze hebben we goed doorlopen. Geurmeldingen In Zutphen kregen we 109 geurmeldingen. Tegen de achtergrond van het nieuwe luchtbehandelingssysteem zijn dit teleurstellende cijfers. Juist de ingebruikname hiervan bleek de oorzaak: het systeem moest op gang komen en werkte aanvankelijk maar matig. In de tweede helft van het jaar daalde het aantal meldingen aanzienlijk. Vergunningen • Nadat in Zutphen een ingebrachte zienswijze voor vertraging had gezorgd, kregen we de vergunning om de nieuwe schoorsteen te verhogen van 85 naar 125 meter. • De proefvergunning voor de oxidatieve wasser werd verlengd. De aanvraag voor de definitieve vergunning is ingediend. • De vergunning voor het plaatsen van ruim 900 zonnepanelen op een groenstrook op onze locatie in Zutphen is in aanvraag. De afstemming met de netbeheerder resulteerde in planaanpassingen en vertraging van de vergunningsprocedure. • Voor Tiel en depot Zoelen lopen de aanvragen voor gereviseerde milieuvergunningen en de Wet natuurbescherming. 2020 2020 2021 2021 4,7% 50 Aantal personeelsleden  Ziekteverzuim KAM 18 GMB BioEnergie | 2021

www.gmbbioenergie.eu 19

VOORUITBLIK GMB BioEnergie | 2021 20

VERDER DAN DE REGELS VRAGEN De Europese en Nederlandse wet- en regelgeving voor het verwerken van afvalstoffen beweegt zich dynamisch mee met de veranderende eisen en inzichten. GMB BioEnergie reageert hier niet alleen op, maar staat er ook proactief in. We zien het als onze verantwoordelijkheid om binnen onze organisatie duurzaamheid en circulariteit continu te verbeteren, de keten vooruit te helpen en met onze expertise deel te nemen in diverse (overheids)gremia. www.gmbbioenergie.eu 21

Zeer Zorgwekkende Stoffen We zorgen voor constante compliance op de gebieden van veiligheid, techniek, natuur en milieu. Een uitdaging waarop we proactief inspringen is bijvoorbeeld het krijgen van inzicht in de regels en de effecten van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in slib. Zo dragen we onder meer bij aan Nederlands onderzoek naar PFAS in het slib van RWZI’s. CO2-heffing Aanvullend op de Europese regelgeving kennen Nederland en Duitsland ook hun eigen invullingen. Deze raken onder meer de afzet van ons biogranulaat. Duitsland maakt een verschil per soort centrale. Ons biologische droogproces is relatief CO2-vriendelijker dan andere droogtechnieken. Terugwinning stikstof Van het stikstof in het zuiveringsslib winnen we ongeveer een derde terug in de vorm van ammoniumsulfaat. Dit wordt in de nabije omgeving van onze productielocaties ingezet als groene meststof. Zo valt CO2-reductie samen met circulariteit. Biologisch Drogen 2.0 Biologisch Drogen 2.0 is hét voorbeeld van de manier waarop we anticiperen op een groene toekomst. Proeftuin is onze vestiging in Tiel. Centraal staat een duurzaam en circulair droogproces met een overeenkomstige output. Het resultaat: vijf tot tien procent meer slibverwerking bij aanzienlijk minder energie-, diesel- en houtverbruik. Biologisch Drogen 2.0 wordt na de inbedrijfsstelling van Tiel ook gefaseerd ingevoerd in Zutphen. Waterplan Zutphen In samenspraak met Waterschap Rijn en IJssel modelleerden we het volledige watergebruik, -opvang en -afvoersysteem van vestiging Zutphen. Zo blijft onze lozing ook in control bij zware regenbuien en gaan we zo duurzaam en circulair mogelijk om met de verschillende soorten waterkwaliteit. Ecologische stimulans Op en rondom het terrein van vestiging Zutphen is het versterken van de ecologische structuur in voorbereiding. De inrichting met struiken, planten en kruiden vergroot de biodiversiteit op ons terrein. GMB BioEnergie | 2021 22

www.gmbbioenergie.eu 23

Verwerking gecontracteerde reststoffen per locatie 2017 - 2021 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 0 225.000 GMB BEZ GMB BET RAG/IAA AEB SCT Derden 2017 2018 2019 2020 2021 Ontwateren van vloeibare reststromen 2012-2021 25.000 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2013 2012 2021 2015 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 225.000 250.000 275.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 0 Verwerking vloeibare reststoffen Productie ontwaterd slib Tonnen vloeibare reststromen Tonnen ontwaterd slib 60.000 300.000 325.000 65.000 24 GMB BioEnergie | 2021

CIJFERS Aanvoer reststoffen 2017 - 2021 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 0 WRIJ WSRL WVaVe WDOD WZZ NZV Overige RWZI-slibben Intern ontwaterd Overige reststoffen 2017 2018 2019 2020 2021 Afzet biogranulaat per eindbestemming 2017 - 2021 2018 2019 2020 2021 2017 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 0 Energieopwekking (DE) Thermische Conversie Installatie (NL) Stortplaats (NL) Afvalenergiecentrale (NL) Landbouw (FR) Tonnen 25 www.gmbbioenergie.eu

Kerncijfers compostering 2021 2020 2019 2018 2017 Aanvoer en verwerking reststromen Aanvoer RWZI-slib tonnen 250.096 212.995 203.163 205.213 192.916 tonnen ds 62.577 51.519 48.591 49.937 46.602 ds % 25,0% 24,2% 23,9% 24,3% 24,2% Overige reststromen tonnen 53.299 51.428 74.396 97.945 90.243 tonnen ds 12.489 13.146 16.907 23.063 22.160 ds % 23,4% 25,6% 22,7% 23,5% 24,6% Afvoer Reststromen tonnen 0 825 0 0 2.360 tonnen ds 0 198 0 0 496 Voorraadmutatie RWZI-slib tonnen 6.386 -15.495 -7.189 7.373 1.400 tonnen ds 1.684 -4.088 -1.884 1.943 365 Verwerking Reststromen tonnen 297.009 279.093 284.748 295.785 279.399 tonnen ds 73.382 68.555 67.382 71.057 67.902 ds % 24,7% 24,6% 23,7% 24,0% 24,3% Productie biogranulaat, ammoniumsulfaat en elektra Biogranulaat afzet tonnen 90.269 69.893 87.323 83.022 125.463 Biogranulaat productie tonnen 95.034 85.296 89.205 83.623 87.119 ds % 63,5% 61,7% 62,4% 63,1% 64,8% Ammoniumsulfaat tonnen 17.624 17.454 16.009 17.405 16.182 Zonne-energie MWh 3.659 3.888 2.369 Verbruik grond-, hulpstoffen en energie Elektra kWh/ ton slib 43,9 47,2 41,2 40,7 41,7 Diesel lt / ton slib 1,60 1,64 1,63 1,62 1,67 Hout m3 / ton slib 0,141 0,153 0,151 0,144 0,173 Zwavelzuur kg / ton slib 18,1 18,1 17,6 17,9 17,9 Drinkwater lt / ton slib 10,0 6,6 3,7 15,9 16,5 Stikstoflozing kg N / ton slib 0,21 0,22 0,15 0,17 0,13 Koel- en waswater m3 / ton slib 13,4 14,8 13,6 13,7 14,1 Overig Geurmeldingen aantal 114 21 108 67 108 Personeelsleden 31 dec 50 46 47 48 43 Ziekteverzuim % 4,7 3,6 3,9 2,4 2,1 26 GMB BioEnergie | 2021

CIJFERS Kerncijfers ontwatering 2021 2020 2019 2018 2017 Aanvoer en verwerking vloeibare reststromen Aanvoer BIR tonnen 20.718 21.338 29.155 36.073 39.386 Waterschappen tonnen 106.020 105.520 114.208 137.194 91.627 Industriële klanten tonnen 111.312 109.721 143.737 138.360 126.018 Totaal tonnen 238.050 236.579 287.100 311.627 257.031 Afvoer Reststromen tonnen 519 560 578 512 277 Voorraadmutatie Reststromen tonnen -778 565 -471 108 547 Verwerking Reststromen tonnen 238.309 235.454 286.993 311.007 256.207 tonnen ds 10.688 9.827 12.682 13.927 11.677 ds % 4,5% 4,2% 4,4% 4,5% 4,6% Productie ontwaterde reststroom Reststromen tonnen 47.611 41.379 55.352 59.688 51.120 tonnen ds 9.798 8.740 11.475 12.522 10.622 ds % 20,6% 21,1% 20,7% 21,0% 20,8% Verbruik grond-, hulpstoffen en energie Elektra kWh/ ton slib 4,6 4,7 3,8 3,7 3,9 PE kg actief / ton ds 10,9 11,7 9,8 10,4 9,8 IJzerzouten kg / ton slib 7,0 5,1 5,4 3,8 4,2 Doorzet decanter ton slib / uur 16,6 16,5 18,1 24,9 30,4 Stikstoflozing kg N / ton slib 0,57 0,63 0,75 0,79 0,80 27 www.gmbbioenergie.eu

GMB Waterkwaliteit & installaties GMB Waterveiligheid & constructies GMB Haven & industrie GMB BioEnergie GMB Rioleringstechnieken GMB Services Zutphen Bezoekadres: Oostzeestraat 3b 7202 CM ZUTPHEN Postadres: Postbus 2 4043 ZG OPHEUSDEN Tiel Bezoekadres: Simon Stevinstraat 2a 4004 JV TIEL Postadres: Postbus 2 4043 ZG OPHEUSDEN Venlo Bezoekadres: Ubroekweg 38 5928 NM VENLO Postadres: Postbus 2 4043 ZG OPHEUSDEN GMB BioEnergie B.V. T 088 - 885 43 00 bioenergie@gmb.eu Volg ons vanaf nu via @GMBBioEnergie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkxNTk=