GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

‘We verwerken ca. 20% van het Nederlandse rwzi-slib. Daaruit winnen we bijna 35% van de stikstof terug als meststof.’

13-12-2021

GMB wil in 2030 volledig circulair ondernemen. Een mooi voorbeeld van onze aanpak is de wijze waarop we zuiveringsslib omzetten naar meststof. Martin Wilschut, manager technologie en ontwikkeling bij GMB BioEnergie vertelt dat de productie op deze schaal, van 18.000 ton per jaar, of 600 vrachtwagens, uniek is in de wereld.   

Het rioolwater in Nederland komt terecht op rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). Als restproduct ontstaat daar zuiveringsslib, dat fosfaten en verschillende andere stoffen en nutriënten bevat. Door een innovatieve aanpak wint GMB BioEnergie stikstof uit dit zuiveringsslib. Vervolgens produceren we ammoniumsulfaat dat als officieel erkende meststof wordt ingezet. Martin: “We verwerken ca. 20% van het Nederlandse rwzi-slib. Daaruit winnen we bijna 35% van de stikstof terug als meststof. We zetten dus menselijke afvalstoffen om in kunstmest. Hoe circulair wil je het hebben?”

Martin Wilschut

Geperfectioneerd proces

GMB heeft eerder een technisch proces bedacht waarbij de ammoniak-houdende proceslucht wordt gewassen met sproeiers waar zwavelzuur doorheen gaat. Dit zwavelzuur bindt de ammoniumstikstof, waardoor ammoniumsulfaat ontstaat. Martin: “Het innovatieve aan onze oplossing zit hem vooral in ons ontwerp en de engineering van de installaties. We hebben dat proces zodanig geperfectioneerd dat het geproduceerde ammoniumsulfaat pH-neutraal is (dat is belangrijk voor de meststof) en maximaal verzadigd, namelijk 38%, net voordat het uitkristalliseert. En bovendien van een hele constante kwaliteit.”

 

Officieel erkende meststof

Om het ammoniumsulfaat als meststof te mogen afzetten, hebben we een erkenningsprocedure doorlopen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met als resultaat dat ‘ons’ ammoniumsulfaat als meststof staat vermeld op de bijlage Aa van de Meststoffenwet. Martin: “Omdat het een stikstof-zwavelmeststof is, wordt het met name gebruikt voor de voorjaarsbemesting wanneer gras en mais juist ook de zwavelcomponent nodig hebben. We hebben in Zutphen grote opslagsilo’s gebouwd van totaal 5.000 ton, zodat we in de winter kunnen opslaan om maximaal uit te kunnen leveren tijdens het groeiseizoen.”  5.000 ton ammoniumsulfaatopslag

CO2-reductie

Deze oplossing is niet alleen circulair, in de zin dat we menselijke afvalstoffen omzetten naar kunstmest, maar het zorgt ook voor CO2-reductie, vertelt Martin: “Van de wereldwijde fossiele CO2-uitstoot, is 1,8 % het gevolg van de productie van ammoniak ten behoeve van kunstmest. De productie van kunstmest kost dus enorm veel fossiele energie. Hoewel met een heel andere omvang produceren wij groene ammoniumsulfaat op een schaal die ik nog nergens anders heb gezien. Wereldwijd niet. Wij produceren jaarlijks 18.000 ton, dat zijn zo’n 600 tankwagens!”

 

Regionaal initiatief

Naast de directe levering aan gebruikers, wordt de circulaire mest ook gebruikt bij het regionale initiatief De kunstmestvrije Achterhoek, waarbij GMB BioEnergie nauw is betrokken. Daar wordt geprobeerd om uit allerlei reststromen op groene wijze jaar-rond de bemesting te organiseren. Met als doel om kunstmest te vervangen door meststoffen van regionaal herwonnen nutriënten. Martin: “Daarbij wordt onder andere ons ammoniumsulfaat als stikstofbron ingezet om tot een juiste mix te komen voor een groene kunstmest.”

Stikstof wininstallatie

Samenwerken

De betrokkenheid bij dit regionale initiatief past volgens Martin ook goed bij de filosofie van GMB, volgens Martin: “De uitdagingen waarvoor we staan zijn te groot om alleen op te pakken. Daarom initiëren we ook actief samenwerkingen met andere koplopers. Zo zijn we, behalve dat we mede-initiatiefnemer en actief lid zijn van het Nutriënt Platform, ook nauw betrokken bij het Emissieloos Netwerk Infra ENI, om tot emissieloos materieel te komen en de Duurzame Brandstofketen. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen verder komen. Daarom willen we graag samenwerken, en innovaties delen met elkaar, om samen stappen te zetten.”  

 

Bijdragen aan verduurzaming waterschappen

Met het terugwinnen van stikstof werkt GMB niet alleen aan de eigen circulariteitsdoelstellingen, maar willen we ook bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de waterschappen. Martin: “Waterschappen hebben vaak flinke ambities als het gaat om circulariteit of het reduceren van bijvoorbeeld de uitstoot van CO2. Deze aanpak, waarbij we slib als grondstof gebruiken om stikstof uit te winnen, kan een concrete en meetbare bijdrage leveren aan die duurzame ambities.”

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze circulaire aanpak? Mail dan uw vraag naar bioenergie@gmb.eu en we nemen snel contact met u op.  

 

 

In cijfers

  • In Nederland wordt er jaarlijks ruim 110.000 ton stikstof op het riool geloosd (2018).
  • Het zuiveringsrendement van Nederlandse rwzi’s ligt op ca 85% N-verwijdering (93.500 ton stikstof)
  • In de rwzi’s wordt ca. 75% van de stikstof middels nitrificatie-denitrificatie weer naar de atmosfeer uitgestoten. De resterende 25 % (23.375 t. N) wordt in het zuiveringsslib gebonden en vastgelegd.
  • Een gemiddelde ton steekvast zuiveringsslib bevat 13 a 14 kg N.
  • Bij het biologisch drogen van het zuiveringsslib komt ca. 30 - 35% van de stikstof in de vorm van ammoniak vrij. De concentratie ammoniak in de proceslucht is ca. 1.500 mg/kg. Deze vrijgekomen stikstof wordt via de procesluchtbehandeling teruggewonnen.
  • Door zure wassing van de proceslucht met zwavelzuur ontstaat ammoniumsulfaat. GMB produceert en waardeert het ammoniumsulfaat op met door haar zelf ontwikkelde processen tot een pH-neutrale en vloeibare ammoniumsulfaat met een droge stofgehalte van 38% en 80 kilo N per ton ammoniumsulfaat.
  • GMB verwerkt een kleine 20% van het Nederlandse rwzi slib en wint hier 30 - 35% van de stikstof als meststof uit terug.

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht