Primaire keringen
Regionale keringen
Kunstwerken

GMB Waterveiligheid & constructies

Dijkversterking Vianen

Waterschap Rivierenland heeft een stevige opgave. In totaal moet er zo'n 450 kilometer aan dijk worden versterkt. De Lekdijk ten noorden van Vianen is afgekeurd op piping en macrostabiliteit (binnendijks en deels buitendijks) en heeft een hoge prioriteit om versterkt te worden. Het traject tussen de A27 en de sluis in het Merwedekanaal wordt ov...

Lees meer »
Dijkversterking GoWa

Waterschap Rivierenland heeft een stevige opgave. In totaal moet er zo'n 450 kilometer aan dijk worden versterkt. Het stuk van 23 kilometer tussen Gorinchem en Waardenburg is daarbij een uitdagend begin, want: hoe vind je in een gebied met zoveel bewoners langs de dijk de beste oplossing? Voor het eerst in Nederland wordt een dijkversterking va...

Lees meer »
Herinrichting Sint Jansbeek Arnhem

Hoornstra-GMB heeft in Arnhem de Sint Jansbeek opnieuw aangelegd. In de negentiende eeuw is de beek, waaraan de stad Arnhem zijn oorsprong heeft te danken deels ondergronds gebracht. In de herziene uitvoering stroomt de beek over een lengte van zo’n 800 meter vanuit de Beekstraat via het Kerkplein en de Nieuwstraat naar de Rijn. Het project w...

Lees meer »
Dijkversterkingen Eiland van Dordrecht

In samenwerking met Van Oord heeft GMB langs de Dordtsche Kil en bij de Kop van het Land dijkversterkingen uitgevoerd voor Waterschap Hollandse Delta. We hebben de dijken en andere zwakke plekken rond het eiland opgehoogd, verbreed en gestabiliseerd. De waterveiliheid van het Eiland van Dordrecht is hiermee voor de komende 50 jaar weer op orde.Deze...

Lees meer »
Kadeverbetering Boskoop

GMB-Oldenkamp heeft in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland een kadeverbetering uitgevoerd in Boskoop. We hebben een nieuwe kade van negenhonderd meter geplaatst. Deze kade draagt in dit gebied bij aan de waterveiligheid. Om de benodigde damwanden te plaatsen, verplaatsten we steeds vier woonboten per keer naar tijdelijke plekken verdero...

Lees meer »
Omlegging Zuid-Willemsvaart

Door de omlegging van de Zuid-Willemsvaart is Brabant gemakkelijker én duurzamer bereikbaar over het water. Er kunnen grotere schepen-met maximaal drie lagen containers- door de Zuid-Willemsvaart naar de containerterminal in Veghel varen. Grote schepen hoeven nu niet meer door de binnenstad te varen. Ook openstaande bruggen met wachtende aut...

Lees meer »
Hoogwatermaatregelen Zuidbroek-Westerbroek

In samenwerking met Oosterhof Holman en Van Halteren Infra hebben we de secundaire waterkeringen in het beheersgebied van waterschap Hunze en Aa’s opgehoogd. Het gebied behelst in totaal zo’n vijf tot tien kilometer aan kade om het Winschoterdiep. Het ophogen van de kades bestond uit het ophogen met damwanden, keersluizen, dijkprofielen...

Lees meer »
Dijkverbetering HOP

Tussen Hagestein en Opheusden werkten we met de combinatie GMB – Van Oord aan een dijkverbeteringsproject dat valt binnen het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Het werk van combinatie Dijkverbetering Hagestein – Opheusden (HOP) bestrijkt 45 kilometer dijk, waarvan we 30 kilometer echt verbeterden. Het project was onderverdeeld in ti...

Lees meer »
Te gast op de dijk bij Krimpen

De dijk bij Krimpen aan de IJssel was een van de zwakkere schakels van Nederland. Verspreid over een lengte van vijf kilometer heeft GMB daarom zes dijkvakken met een lengte van 1,7 kilometer vernieuwd en versterkt. Het project was spannend voor de omgeving. Het hele plan van aanpak is daarom opgesteld vanuit de insteek dat we te gast zijn op de di...

Lees meer »
Herstel ecosysteem in zoetwatergebieden

Langs de rivierdelta van Zuid-Holland liggen unieke gebieden. Zoetwatergebieden met kreekjes, dichtbegroeide wilgenvloedbossen en beverburchten. Deze aquatische ecosystemen werden door ons in stand gehouden. De werkzaamheden verschilden per locatie. Het ging hoofdzakelijk om het herstellen van kreken en het graven van nieuwe krekenstelsels in agrar...

Lees meer »
Herinrichting Overdiepse polder

In het kader van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier werd de Overdiepse polder bij Waalwijk opnieuw ingericht. Het stroomgebied van de Maas moest mooier en veiliger worden. Een groot project. Samen met de combinanten realiseerden we een nieuwe primaire waterkering. De dijk langs de Bergsche Maas werd verlaagd, zodat het water bij hoog water do...

Lees meer »
Realisatie extra waterbergingscapaciteit Munnikenland

In het kader van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier moest het Munnikenland meer waterbergingscapaciteit krijgen. Zo graafden we de uiterwaarden af en brachten we geulen aan die bij hoogwater meestromen. De bestaande, primaire kering werd verlegd, waardoor ook Buitenpolder Munnikenland bij hoogwater onderloopt. Deze maatregelen zorgen bij hoog...

Lees meer »
Inrichting Eendragtspolder

De Eendragtspolder ten noorden van Rotterdam is een 470 hectare groot gebied. Wat voorheen voornamelijk landbouwgrond was, moest gaan fungeren als waterberging (4 miljoen kuub water!), sportfaciliteit en recreatiegebied. De Eendragtspolder heeft een professionele roeibaan, die geschikt is voor internationale en Olympische topwedstrijden. In feite i...

Lees meer »

Referentie uitgelicht