GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Leveranciers

Duurzaam inkopen

Duurzaam en veilig werken doen wij nooit alleen. GMB hecht veel waarde aan goede en langdurige samenwerking met haar partners, onderaannemers en leveranciers.  

GMB werkt niet alleen veilig, maar ook duurzaam. Wij zitten midden in de transitie naar volledig circulair, fossielvrij en ecologisch waardevol bouwen. Daarin nemen wij concrete stappen die ook gevolgen hebben voor de manier waarop wij inkopen. Wij hebben een aantal absolute eisen geformuleerd waaraan uw leveringen (op termijn) moeten voldoen. Op de andere kant hebben wij relatieve criteria geformuleerd waarmee u waarde kunt toevoegen en zodanig een hogere beoordeling kunt krijgen bij het toekennen van opdrachten.  

De invoering van deze nieuwe criteria vergt tijd en wij moeten er allen aan wennen. Daarom gaan wij graag in gesprek met onze leveranciers hoe wij deze uitdaging gezamenlijk kunnen aangaan. Uitdaging verbindt!  

 

Absolute eisen worden gesteld aan deze productcategorieën:  

 • Materieel en transport 
 • Hout 
 • Energie 
 • Chemische middelen  

Levert u materieel of diensten waarbij u materieel of transportmiddelen inzet?  

GMB hanteert een ‘Transitiepad techniek’ naar een doel van 100% fossielvrij in 2030. In dit transitiepad zijn de uitgesloten motortechnieken weergegeven. 

Leeswijzer voorbeeld: In 2025 is een Stage IV motor zonder hybride systeem niet meer toegestaan; mét hybride systeem nog wel. Klik op de afbeelding voor een duidelijk overzicht. 

Levert u hout? 

Nieuw/Primair hout dient voorzien te zijn van een FSC of PEFC keurmerk. Stuur het certificaat (nummer) mee met uw levering. Kunt u niet aan deze eis voldoen neem vooraf contact met ons op. Gebruikt/secundair hout valt buiten deze eis. 

Levert u elektriciteit, waterstof of gasvormige brandstof?  

Energie dient uit fossielvrije bronnen afkomstig te zijn. (Chemisch verpakt) Waterstof en gasvormige brandstof dient uit hernieuwbare bronnen geproduceerd te zijn. Bijv. groene waterstof, biogas en groengas zijn toegestaan. Blauwe waterstof (uit fossiele bronnen maar met CO2 opvang en opslag) is tot 2030 mogelijk maar ongewenst. Alle elektriciteit die GMB inkoopt (via aansluitingen op vestigingen, bouwplaatsen, laadpalen of batterijen) is opgewekt met duurzame bronnen zoals Nederlandse wind en zon. 

Levert u chemische producten die een MSDS (VeiligheidsInformatieBlad VIB) kennen? 

Bouwstoffen en producten (niet zijnde grond- en slibstromen) die GMB inkoopt mogen uiterlijk vanaf 2030 geen Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) meer bevatten. De RIVM ZZS lijst die op het moment van inkoop actueel is, is leidend in de uitsluiting van stoffen. Op basis van de GMB Blacklist kunnen aanvullende stoffen uitgesloten worden, zoals Prioritaire Stoffen vanuit de Kader Richtlijn Water. U dient het VIB mee te leveren en een toelichting of er ZZS (op basis van CAS-nummers) aanwezig zijn in uw product.  

Productspecificaties zijn onderdeel van de levering  

GMB vraagt standaard kwalitatieve gegevens over geleverde materialen en producten. Bijv. om MKI berekeningen te kunnen maken voor klanten en materialenpaspoorten te kunnen vullen. Wij streven ernaar om vanaf 2025 van alle inkopen specificaties te ontvangen. Data dienen digitaal en op termijn geautomatiseerd verwerkbaar beschikbaar gesteld te worden.  

Productspecificaties zijn afhankelijk van het type levering en omvatten o.a. 

 • Type product (bijv. cement, staal, installaties) 
 • Hoeveelheden (bijv. gewicht)  
 • Keur-/Kenmerken (bijv. FSC, hergebruikt cement) 
 • Circulaire beoordeling per type product en dienst (bijv. % wel/niet hernieuwbaar, modulair, emissieloos, innovatief) 
 • Herkomst van een product (bijv. land van herkomst)  
 • Risicokenmerk (bijv. ‘bevat ZZS’)  
 • Milieukosten Indicator (MKI) en/of CO2 footprint per unit en per levering 

 

De volgende relatieve criteria worden gebruikt bij de vergelijking van aanbiedingen:  

Als wij aanbiedingen met elkaar vergelijken wegen wij ook mee welke waarde u als leverancier kunt toevoegen op het gebied van duurzaamheid. Deel ons uw prestaties op deze criteria mee zodat wij uw toegevoegde waarde kunnen beoordelen. 

Het gaat daarbij om deze criteria:  

 • Verpakkingsvrij: U scoort beter naarmate u verpakkingen minimaliseert en/of herbruikbaar maakt.  
 • Energie-efficiente installaties: Een hogere energieefficiëntie in verbruik of energieopwek weegt positief mee. 
 • MKI of CO2 footprint: Een lagere MKI waarde (of bij gebrek aan MKI de CO2 footprint) weegt positief mee. 
 • Hergebruikte of hernieuwbare grondstoffen: Een hoger aandeel hiervan aan het totale productgewicht weegt positief mee. 
 • Herbruikbaarheid in de toekomst: Kunt u aantonen dat uw product beter herbruikbaar is in de toekomst dan een ander product? Dan weegt dit positief mee in de aankoopbeslissing. 

Heeft u productvoordelen in termen van duurzaamheid die hier niet benoemd zijn? Maak dit dan kenbaar aan ons. 

 

Veilig en integer werken: de Governance Code Bouw 

Bewust iedere dag, iedere medewerker veilig en gezond weer thuis! Ons doel ‘bewust zonder ongevallen’ is vanzelfsprekend als wij samen voor 100 procent onze verantwoordelijkheid nemen. Wij stellen onze eigen veiligheid, die van collega’s, onderaannemers en partners met wie wij werken voorop! Door onze veiligheidswaarden ter harte te nemen en elkaar daarbij te helpen, kunnen we met trots veilig werken.  

Veilig werken kunnen we niet alleen;  daarvoor moeten we samen zorgen. Het heeft niet alleen gevolgen voor onze manier van werken, maar ook voor wat we verwachten van onze leveranciers en partners. Binnenkort zullen wij hier nadere toelichting geven welke concrete verwachtingen hierbij horen.  

 

Referentie uitgelicht