GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Circulariteit 2030

Het roer moet om als wij een realistische kans willen maken op een toekomst waarin we veilig en fijn kunnen leven. Internationale en nationale verdragen rond klimaat, grondstoffen en natuur geven kaders, maar wij bepalen onze snelheid. Samen met opdrachtgevers en ketenpartners zetten wij in op een ambitieus doel: volledig circulair werken in 2030.

Circulariteit gaat voor ons over drie thema’s: grondstoffen, energie en ecologie. Want alleen met een geïntegreerde visie en aanpak bereiken we ons doel. Daarom is circulariteit een van onze strategische pijlers. Zowel in onze bedrijfsvoering, in onze diensten en producten als in sectorinitiatieven gaan wij deze uitdaging aan.

Grondstoffenkringlopen sluiten

De Nederlandse economie moet in 2050 honderd procent circulair zijn, stelt de rijksoverheid. Wij zijn ervan overtuigd dat dit sneller kan. Daarom zetten wij in op het behoud van waarde van producten en constructies. Gebruik in plaats van verbruik. Dat doen we door hergebruik, bouwen zonder toxische stoffen, demontabel ontwerpen of door uitsluitend te bouwen wat nodig is.

Onze doelstelling voor 2030: GMB werkt in 2030 in gesloten materiaalkringlopen en biedt circulaire oplossingen aan de markt.                                                                                                                                   

Onze rol pakken in de energietransitie

Fossiele energie heeft geen plek in een circulaire wereld. Een snelle overgang naar volledig hernieuwbare energie is cruciaal en haalbaar. Eventuele transitiekosten worden immers meer dan terugverdiend door de voordelen voor onze gezondheid, betere luchtkwaliteit en ecosysteemdiensten. Door een efficiëntere omgang met energie, hebben we in de toekomst minder hernieuwbare energie nodig ten opzichte van ons huidige fossiele energiegebruik. Dat maakt de transitie alleen maar makkelijker.

Onze doelstelling voor 2030: GMB werkt in 2030 fossielvrij met minimaal energieverbruik en werkt mee aan de energietransitie.                                                                           

Werken met positieve milieu impact

Onze maatschappij kan niet functioneren zonder een goed functionerende natuur. Wij maken volop gebruik van zogenoemde ecosysteemdiensten zoals waterzuivering door infiltratie in de ondergrond, voedselproductie door gezonde bodems en natuurlijke plaagbestrijding door biodiversiteit. Of schone zuurstofrijke lucht dankzij onze bossen. Deze diensten staan momenteel al enorm onder druk. Daarom kunnen we niet volstaan met het in stand houden van wat er nu is, maar moeten we toewerken naar het herstellen en vergroten van deze natuurwaarden. Per slot van rekening is al het leven op aarde wederzijds van elkaar afhankelijk. Dus wat positief is voor de natuur, is ook positief voor de mens.

Onze doelstelling voor 2030: GMB werkt in 2030 met neutrale of positieve milieu-impact en biedt oplossingen voor positieve milieu-impact aan de markt.                                                                                                                                   

Deze doelen kunnen we niet alleen behalen. We zijn afhankelijk van leveranciers, opdrachtgevers, wetgeving en ketenpartners. Daarom zoeken we waar mogelijk de samenwerking met andere partijen die onze ambities delen. Uitdaging verbindt!

Referentie uitgelicht