GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Waterschap Rivierenland gunt dijkversterking Neder-Betuwe aan Dijkalliantie (Dura Vermeer, GMB & Ploegam)

06-02-2023

Samen bouwen aan een dijk van een samenwerking

Vanaf 2023 gaat Waterschap Rivierenland met de bouwcombinatie Dijkalliantie Neder-Betuwe, bestaande uit Dura Vermeer, GMB en Ploegam, aan de slag met de dijkversterking Neder-Betuwe! Na de aanbesteding, waarin samenwerking, ontwerpproces en financiële aanpak centraal stonden, kwam de Dijkalliantie als beste samenwerkingspartner uit de bus. 

 

Toekomstbestendige Waaldijk

Het project bevindt zich in de gemeente Neder-Betuwe, tussen de Kanaaldijk en Wely. In samenwerking met het waterschap realiseert de Dijkalliantie hier een waterveilige, toekomstbestendige Waaldijk voor de huidige en komende generaties. Dat doen we duurzaam, door de inzet van elektrisch materieel en hergebruik van materiaal. Ook het vergroten van biodiversiteit is een onderdeel van de dijkversterking. De Waaldijk is bekend gebied voor de bouwcombinatie: momenteel werken zij in dezelfde samenstelling al aan de dijkversterking Wolferen-Sprok. 


Werk met werk

Met een uniforme weginrichting en herkenbare rustpunten wordt het ruim 20 kilometer lange dijktraject onderdeel van de Gastvrije Waaldijk die Waterschap Rivierenland tussen Gorinchem en Nijmegen realiseert. Daarnaast nemen we de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten mee in het werk: deze werkzaamheden vallen in dezelfde periode in hetzelfde gebied. Door ze te combineren, maken we werk met werk en kunnen we slim omgaan met logistieke routes en vrijkomende materialen. 


Tweefasencontract 

De dijkversterking gaat plaatsvinden met een tweefasencontract. In fase 1 stellen we gezamenlijk het integrale definitieve ontwerp op en bereiden we de uitvoering voor. De gecombineerde project-, uitvoerings- en gebiedskennis én ervaring van het waterschap en Dijkalliantie dragen in fase 1 bij aan het meest doelmatige ontwerp en een slimme uitvoeringsvoorbereiding, waarbij ook risico’s zoveel als mogelijk worden voorkomen of beheerst. In fase 2, de uitvoeringsfase, gaan we daadwerkelijk met de dijkversterkingswerkzaamheden aan de slag. 


Bewuste samenwerking 

Het goede doen op het juiste moment, op een veilige en doordachte wijze. Daar gaat het om tijdens de realisatie van dijkversterking Neder-Betuwe. Door bewust en met plezier samen te werken delen het waterschap en Dijkalliantie de verantwoordelijkheid. Ook het aangaan van de juiste verbindingen met partners en belanghebbenden in de regio is daar onderdeel van.  


Samen optrekken met (eind)beheerders 

Medio 2028 is de dijkversterking Neder-Betuwe klaar. Dan nemen vier professionele organisaties het eindbeheer van de dijk, de weg, het water, de natuur en de gebiedsontwikkeling weer over van de projectorganisatie. Deze professionals denken al vanaf de ontwerpfase met ons mee. Zo dragen ze bij aan een kwalitatief beter, duurzamer, mooier resultaat en een efficiënt beheer van het gebied.


Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen met het HWBP 

Dijkversterking Neder-Betuwe is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1500 kilometer dijken, waarvan ruim 400 km in het Rivierengebied, worden tot 2050 versterkt. Zo werken we aan een land waar iedereen veilig kan wonen, werken en recreëren.  

Hier leest u het bericht dat opdrachtgever waterschap Rivierenland publiceerde.

 

 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht