GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Ecologie

Onze maatschappij kan niet functioneren zonder een goed functionerende natuur. Wij maken volop gebruik van zogenoemde ecosysteemdiensten zoals waterzuivering door infiltratie in de ondergrond en voedselproductie door gezonde bodems en biodiversiteit. Of zuurstofrijke lucht dankzij onze bossen. Deze diensten staan momenteel al enorm onder druk. Daarom kunnen we niet volstaan met het in stand houden van wat er nu is, maar moeten we toewerken naar het herstellen en vergroten van deze natuurwaarden.

Onze doelstelling voor 2030: GMB werkt in 2030 met neutrale of positieve milieu-impact en biedt oplossingen voor positieve milieu-impact aan de markt.

Onze werkomgeving is vaak midden in de natuur. Bijvoorbeeld als wij dijken, stuwen of gemalen bouwen. Zowel tijdens de bouw als de gebruiksfase zorgen wij samen met de opdrachtgever voor positieve milieu-impact. Dat doen we door goed te kijken naar de invloed die het bouwwerk heeft op de omgeving. Denk aan de infiltratie van hemelwater in de ondergrond, het creëren van habitat rondom de constructies of het waarborgen van vispassages. Ook de keuze hoe en wanneer wij bouwen heeft impact.

Stikstof is een onderwerp dat sinds 2019 enorm in de belangstelling staat. Door structureel te kiezen voor emissiearm of elektrisch materieel werken wij toe naar een emissieloze bouwplaats. Met fossielvrij materieel realiseren wij al een betere uitstootwaarde, maar bij BTL brandstof (Biomass to Liquid) en groen gas komt nog steeds stikstof vrij. Daarom zal stikstofuitstoot toch vooral door de inzet van elektrisch materieel teruggedrongen moeten worden. Zo heeft onze inzet voor een emissieloze bouwplaats voordelen op zowel energie- als ecologiegebied.

Een positieve invloed op biodiversiteit ligt in ons werk vaak niet direct voor de hand. Maar dat is geen reden om er niets aan te doen. Een gemaal of technisch gebouw kan evengoed ecologische waarde creëren door het natuurinclusief te bouwen. Op dit vlak moeten wij nog veel ontdekken om onze doelen te bereiken.

Voorbeelden hoe wij dit streven in de praktijk brengen:

  • Ons werk in Waalwijk draagt bij aan natuurontwikkeling en waterhuishouding.
  • In onze hybride aggregaten, sommige busjes en andere apparatuur gebruiken wij BTL brandstof. Dat vermindert de uitstoot van stikstof en fijnstof.
  • Wij investeren continu in schonere en zuinigere machines bijvoorbeeld elektrische graafmachines.
  • In dijkversterkingsprojecten zoals tussen Gorinchem en Waardenburg wordt veel rekening gehouden met de impact op de natuur. 

Referentie uitgelicht