GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Ecologie

Onze maatschappij kan niet functioneren zonder een goed functionerende natuur. Wij maken volop gebruik van zogenoemde ecosysteemdiensten zoals waterzuivering door infiltratie in de ondergrond, voedselproductie door gezonde bodems en natuurlijke plaagbestrijding door biodiversiteit. Deze diensten staan momenteel al enorm onder druk. Daarom kunnen we niet volstaan met het in stand houden van wat er nu is, maar moeten we toewerken naar het herstellen en vergroten van deze natuurwaarden. Per slot van rekening is al het leven op aarde wederzijds van elkaar afhankelijk. Dus wat positief is voor de natuur, is ook positief voor de mens.

Onze doelstelling voor 2030: GMB werkt in 2030 met neutrale of positieve milieu-impact en biedt oplossingen voor positieve milieu-impact aan de markt.

Onze werkomgeving is vaak midden in de natuur. Bijvoorbeeld als wij dijken, stuwen of gemalen bouwen. Zowel tijdens de bouw als de gebruiksfase zorgen wij samen met de opdrachtgever voor positieve milieu-impact. Dat doen we door goed te kijken naar de invloed die het bouwwerk heeft op de omgeving. Denk aan de infiltratie van hemelwater in de ondergrond, het creëren van habitat rondom de constructies of het waarborgen van vispassages. Ook de keuze hoe en wanneer wij bouwen heeft impact en wordt in samenspraak met de opdrachtgever geoptimaliseerd. 

Stikstof is een onderwerp dat sinds 2019 enorm in de belangstelling staat. Door structureel te kiezen voor emissiearm of elektrisch materieel werken wij toe naar een emissieloze bouwplaats. Met fossielvrij materieel realiseren wij al een betere uitstootwaarde, maar bij BTL brandstof (Biomass to Liquid) en groen gas komt nog steeds stikstof vrij. Daarom zal stikstofuitstoot toch vooral door de inzet van elektrisch materieel teruggedrongen moeten worden. Zo heeft onze inzet voor een emissieloze bouwplaats voordelen op zowel energie, ecologie en niet te vergeten de menselijke gezondheid.

Een positieve invloed op biodiversiteit ligt in ons werk vaak niet direct voor de hand. Maar dat is geen reden om er niets aan te doen. Een gemaal of technisch gebouw kan evengoed ecologische waarde creëren door het natuurinclusief te bouwen. Op dit vlak moeten wij nog veel ontdekken om onze doelen te bereiken.

Voorbeelden hoe wij dit streven in de praktijk brengen:

In ons werk

  • Bij de dijkversterking Lauwersmeerdijk startte een grootschalige proef om zogenaamde ecologische 'meekoppel kansen' te realiseren. Zoals bijvoorbeeld de inzet van rif-elementen en de aanleg van getijdepoelen.
  • Ons werk in Waalwijk en het rivierdelta in Zuid Holland draagt bij aan natuurontwikkeling en waterhuishouding.
  • Onze inzet op 100% fossielvrij in 2030 heeft een structurele reductie van onze stikstof- en fijnstofemissies tot gevolg. Er zullen maar nog weinig stikstofbronnen zoals biogasaggregaten overblijven.
  • In dijkversterkingsprojecten zoals tussen Gorinchem en Waardenburg wordt veel rekening gehouden met de impact op de natuur. Bijvoorbeeld door werkplannen aan te passen om bestaande vegetatie te sparen of planningen af te stemmen op de migratie van amfibieën.
  • Op en bij installaties realiseren wij ecologische maatregelen zoals groene daken, drijvende eilanden, keverbanken of extra bos.
  • Voor onze tijdelijke bouwplaatsen gebruiken wij als onderdeel van onze leidraad duurzame bouwplaats ook een kansenkaart om bovenwettelijke ecologische waarde toe te voegen aan de plek waar wij werken. 

Op onze vestigingen

  • Onze vestiging Grondbereik in Zutphen was in 2021 pilot locatie om door kleine aanpassingen aan de inrichting een extra ecologische waarde in het gebied toe te voegen.
  • Het terrein van onze composteringsfabriek in Zutphen is in 2022 op rond 8000 m2 ecologisch opgewaardeerd. In Tiel is de beperkte buitenruimte in 2022 ook opgewaardeerd.
  • Het terrein van het onlangs nieuw gebouwde pand in Berkel en Rodenrijs is ecologisch waardevol ingericht. De vestiging in IJhorst zal in 2024 opnieuw worden ingericht. 

Referentie uitgelicht