GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Grondstoffen

De Nederlandse economie moet in 2050 honderd procent circulair zijn, stelt de rijksoverheid. Wij zijn ervan overtuigd dat dit sneller kan. Daarom zetten wij in op het behoud van waarde van producten en constructies en gebruik in plaats van verbruik. Dat doen we door ouderwets hergebruik, bouwen zonder toxische stoffen, demontabel ontwerpen of door uitsluitend te bouwen wat nodig is.

Onze doelstelling voor 2030: GMB werkt in 2030 in gesloten materiaalkringlopen en biedt circulaire oplossingen aan de markt.   

GMB is een veelzijdig bedrijf. Voor alle clusters geldt dat wij werken aan het sluiten van materiaalkringlopen. Het begint bij het uit elkaar houden van technische (bijv. staal) en natuurlijke materialen (bijv. zand). Bij de inkoop zijn we al selectief op gerecycled of verantwoord gewonnen grondstoffen. Maar voor veel materialen zijn nog geen of weinig duurzame alternatieven beschikbaar. Daarom is het een belangrijke stap om verbouwde materialen goed te documenteren in een materialenpaspoort. Een ontwikkeling die langzaam op stoom komt in de infra. 

Rekening houden met hergebruik en recycling kan het beste in de ontwerpfase. Daarom gebruiken wij methodieken en tools die ons helpen om de best mogelijke keuzes te maken. Bijvoorbeeld door onze circulaire ontwerpprincipes toe te passen. Dat doen we samen met opdrachtgevers en partners. Als we bouwwerken slopen of renoveren, houden we vanaf de ontwerpfase rekening met hergebruik of recycling. De reststroom waarvoor we geen zinvolle bestemming vinden (afval) brengen we terug naar nul.

Op onze slibverwerkingslocatie in Zutphen gaan wij nog een stap verder. In Nederland moet zuiveringsslib verbrand worden. Voor een zo efficiënt mogelijke verwerking composteren wij het slib tot biogranulaat. Gaandeweg winnen wij ook nutriënten terug zoals ammoniumsulfaat (een meststof voor de landbouw). Ook het rechtstreeks terugbrengen van biogranulaat in de landbouw is mogelijk, maar door Nederlandse wetgeving nu niet toegestaan.

Voorbeelden hoe wij dit streven vandaag de dag in de praktijk brengen:

Nutriëntenkringlopen

Materiaalkringlopen

  • Als partner van Platform Circogemaal, dragen we actief bij aan het circulair renoveren en onderhouden van de circa 15.000 schoon- en afvalwatergemalen, bij zowel gemeenten als waterschappen.  

  • Waardevol granaatzand uit de drinkwaterproductie houden wij in een eindeloze kringloop. Wij zetten het rechtstreeks in het productieproces van een andere zuivering in. Een typisch GMB-idee; pragmatisch en effectief.
  • Een slibindikker hergebruiken als MCC-ruimte is misschien pionierswerk, maar wel heel logisch. Zo ook op rwzi Beemster. En de oude e-installaties werden geleverd aan een partner voor een tweede leven.
  • Nieuw beton met geoogst en herwonnen oud beton maken is een goede manier om met oude materialen toch nieuwe betonconstructies te kunnen maken. Zoals voor het gemaal in Vilsteren.
  • Bij dijkwerken wordt veel grond verzet, een belangrijke uitdaging op het gebied van duurzaamheid is dan ook de wijze waarop wij aan veilige dijken werken. Bij projecten zoals GoWa, Wolferen-Sprok en Sterke Lekdijk wordt er als vanzelf naar gesloten grondbalansen gezocht.
  • Wij maken gebruik van DuSpot; een matchingstool voor overheden en aannemers. Op deze digitale marktplaats kunnen onder andere aannemers, waterschappen en gemeenten gebruikte bouwmaterialen zoeken en aanbieden.
  • Intern gebruiken we de ‘GMB Bank’: een digitale marktplaats voor gebruikte bouwmaterialen. Hiermee koppelen we intern vraag en aanbod, van en naar grondstoffen, bouw- en verhardingen en materialen.

Referentie uitgelicht